Cookies en privacy

Cookies

De website www.fonds323.be verstrekt informatie over de sectorale voordelen voor de werknemers en werkgevers van de vastgoedsector (Paritair Comité 323). 

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen er automatisch cookies opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, gebruiken we deze opnieuw bij toekomstige verbindingen met de website. 

In de hulpfunctie van uw internetbrowser kan u lezen hoe u cookies kan weigeren en/of verwijderen. 

Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG of GDPR)

1. Bescherming van de persoonsgegevens 

www.fonds323.be is een website beheerd door het Waarborg- en sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (Fonds 323) en de het Fonds 2de Pijler PC 323 (Fonds 2de Pijler 323). Dit zijn beiden fondsen voor bestaanszekerheid en worden hierna ‘de fondsen 323’ genoemd. Zij hebben als doel de toekenning van sectorale voordelen, het welzijn op het werk binnen en de instroom naar de vastgoedsector (PC 323). 

Om hun wettelijke taken uit te voeren, zijn de fondsen 323 gemachtigd door beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken die komen van de verschillende bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

De fondsen 323 verbinden zich er toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren. 

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd? 

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de fondsen 323 zoals gedefinieerd in hun statuten. 

3. Wat is de wettelijke basis? 

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is: 

 • de wet van 7 januari 1958 betreffende  de fondsen voor bestaanszekerheid;
 • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
 • het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • volgende collectieve arbeidsovereenkomsten, afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en voor de dienstboden.
  1. de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011 tot oprichting van het Fonds Tweede Pijler PC323 en vaststelling van zijn statuten gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014 tot wijziging van de statuten.
  2. de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 januari 2009 tot wijziging en tot coördinatie van de CAO van 19 januari 2000 tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door de CAO’s van 30 september 2002, 17 december 2002, 3 juni 2004 en 12 juli 2006, op haar beurt gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010 tot wijziging van de gecoördineerde statuten.
  3. de bijzondere CAO’s die de aard van de voordelen, de modaliteiten van toekenning en uitkering en de personen die ze kunnen genieten, bepalen.

 

De teksten daarvan zijn beschikbaar op onze website (www.fonds323.be) en op de websites van het Belgisch Staatsblad (www.ejustice.just.fgov.be) en van de federale overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be

4. Welke persoonsgegevens verwerken we? 

De volgende gegevens worden bewaard:

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);
 • uw contactgegevens;
 • uw betalingsgegevens;
 • de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (indiensttreding, uittreding, uitbetalingen, …);
 • uw loopbaangegevens (DmfA-aangifte).

 

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen? 

Wij baseren ons op de volgende informatiebronnen:

 • voor uw persoonsgegevens: het rijksregister of de officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid;
 • voor uw contactgegevens: uzelf (via de formulieren van Fonds 323 en Fonds 2de Pijler 323);
 • voor uw loopbaangegevens: officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid;
 • voor uw betalingsgegevens: uzelf (via de formulieren van Fonds 323 en Fonds 2de Pijler 323).

 

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard? 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan met het oog op het vaststellen van uw rechten op de voordelen van bestaanszekerheid. 

7. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren? 

 • de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond);
 • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de Gegevensbeschermingsautoriteit ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …).

 

Verder kunnen de gegevens worden gebruikt voor rapportering en statistisch en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens. 


8. Welke rechten hebt u? 

Bij de uitvoering van de hen opgelegde taken en opdrachten, leven de fondsen 323 de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.

 

Daartoe neemt u direct contact op met de fondsen 323 (zie hieronder, punt 11). 

9. Kan u uw toestemming intrekken?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid), kan u deze toestemming te allen tijde intrekken.

10. Hoe kunt u een klacht indienen? 

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 11).

Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om ook nog een klacht in te dienen bij overheid, die daartoe de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht heeft. 

11. Contactgegevens

Alle vragen met betrekking tot uw gegevensbescherming, zowel voor Fonds 323 als voor Fonds 2de Pijler 323 kunt u richten aan privacy@fonds323.be . Binnen een redelijke termijn krijgt u antwoord van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) of door een persoon door hem gemachtigd om dit te doen.